0
  0
  Košík je prázdny

  Všeobecné obchodné podmienky

  25.1.2021

  1. Úvodné ustanovenia

  Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou H a S Nitra spol. s r. o. a kupujúcim. Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú obchodným podmienkam. Zákazník prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru, výrobkov, materiálov a služieb u predávajúceho a týmto aktom vstupujú pre neho do platnosti.

   

  2. Kontaktná adresa a pracovná doba

  Sídlo spoločnosti: H a S Nitra, spol. s r. o., Široká 21, 949 05 Nitra
  Obchodné priestory, servisné stredisko, sklad: Široká 21, 949 05 Nitra
  Tel./fax: +421 37 6503 501 - 2, +421 37 6510 094
  Mobil: +421 903 423 192
  Pracovná doba: Pondelok - Piatok: 8:00 hod. - 16:30 hod.

   

  3. Dealer

  Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra ďalej len (OR), alebo živnostenským listom, kde má ako predmet podnikania uvedené „kúpa a predaj spotrebných materiálov, kúpa a predaj kancelárskej techniky“. Dealer nie je koncovým zákazníkom, ale predáva tovar ďalej tretím osobám.

  Vzťah medzi distribútorom a dealerom sa riadi obchodnými podmienkami, reklamačnými a záručnými podmienkami a ak nie sú týmito dokumentmi upravené inak príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

   

  4. Zákazník

  Zákazníkom sa rozumie koncový užívateľ, ktorý nakupuje tovar výlučne pre svoju spotrebu.

   

  5. Ceny tovarov

  Ceny tovaru v dealerskom cenníku sú výhradne určené pre predajcov výpočtovej a kancelárskej techniky. Každý dealer má svoje vlastné prihlasovacie meno a heslo na internete, s ktorým si môže zakaždým prezrieť aktuálne ceny produktov.

  Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru a pod.

   

  6. Objednávanie tovaru

  Objednávku možno doručiť:

  • osobne
  • telefonicky
  • poštou
  • faxom
  • e-mailom
  • e-shop

  Na objednávke je potrebné uviesť skladové číslo objednávaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy, kontaktnú osobu a tel. číslo.

  Dealer si je vedomý zodpovedností a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel ktoré dealer používa pre vstup do internetového obchodu.

  Predávajúci môže na uskutočnené objednávky, ktoré boli zrealizované prostredníctvom internetového obchodu poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma a pod.).

  Pre odoslanie tovaru ktorý je skladom v ten istý deň ako je prijatá objednávka je potrebné doručiť objednávku do 14.00 hod. Po doručení objednávky neskôr nevieme zaručiť, že balík bude odoslaný v ten istý deň. Doručenie spoločnosťou UPS je nasledujúci pracovný deň.

   

  7. Finančné podmienky

  Odber na hotovosť: každý nový dealer a zákazník nakupuje tovar na platbu vopred, alebo platbu v hotovosti.

  Kreditný systém: umožňuje odber tovaru na faktúru so splatnosťou do výšky prideleného kreditu. Výška kreditu a splatnosť faktúr sa stanovuje a prehodnocuje podľa interných pravidiel na základe celkovej hodnoty odobraného tovaru a platobnej morálky partnera. Partnerovi je možné dočasne a na vopred stanovené časové obdobie navýšiť kredit pridelením dočasného kreditu, predovšetkým na pokrytie sezónneho nárastu obchodov. H a S Nitra, spol. s r. o. si vyhradzuje právo neprideliť kredit v prípade, ak existujú pochybnosti o plnení záväzkov odberateľa.

  Platba vopred od partnera s prideleným kreditom môže byť v prípade:

  • opakované nedodržiavanie dohodnutej splatnosti faktúr
  • faktúry po splatnosti v čase novej objednávky
  • posledného nákupu zrealizovaného pred šiestimi mesiacmi
  • objednania tovaru, ktorý nie je bežne skladom (tovar na objednávku)

  Obnovenie odobratého alebo neplatného kreditu závisí výhradne na rozhodnutí H a S Nitra, spol. s r. o.

  Penalizácia: dealer a zákazník sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby mu môže byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia.

  Dátum úhrady: peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho, respektíve uhradením do pokladne predávajúceho.

   

  8. Doklady

  Pokladničný doklad: obsahuje všetky potrebné, zákonom dané náležitosti.
  Faktúra: štandardne vystavená faktúra obsahuje všetky zákonné náležitosti. Odovzdáva sa pri osobnom odbere tovaru, alebo sa posiela spolu s tovarom. V prípade zmluvy o prenájme sa jedná o elektronickú faktúru.
  Dodací list: je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo a druh tovaru, prípadne výrobné a záručné čísla.
  Záručný list: ak si to druh tovaru vyžaduje, je súčasťou dodávky a obsahuje výrobné číslo tovaru.

   

  9. Odber a preprava tovaru

  Osobný odber: tovar je možné vyzdvihnúť osobne v pracovných dňoch:
  Pondelok - Piatok od 8:00 hod. - 16:30 hod.

  Preprava tovaru:

  • rozvoz v rámci Nitry
  • prepravná spoločnosť UPS

  Kontrola zásielky – pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste, resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu ihneď od prevzatia dodávky, inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

  Vrátenie tovaru – tovar je možné vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.

  Pozastavenie dodávok – dodávateľ môže zastaviť dodávanie tovaru dealerovi a zákazníkovi , ak má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti viac ako 5 dní, alebo má prekročený kreditný limit. Tovar je naďalej rezervovaný a môže ho dostať po úhrade príslušných faktúr, alebo po zmene kreditného limitu.

   

  10. Cena za prepravu

  Manipulačný poplatok:

  • osobný odber zdarma
  • rozvoz v rámci Nitry 1€ bez DPH

  Prepravná spoločnosť UPS s doručením nasledujúci pracovný deň od objednania:

  • do 150€ bez DPH 5€ bez DPH
  • nad 150€ bez DPH zdarma
  • nadrozmerný tovar (nad 15kg) a paletový odber sa účtuje individuálne a na základe dohody.

   

  11. Spätný odber odpadu

  Podľa § 54a ods. 14 a § 54c zákona 223/2001 Z.z. O odpadoch v znení neskorších predpisov naša spoločnosť H a S spol. s r. o. zabezpečuje spätný odber, ktorý je možné uskutočniť len na mieste kde sa nachádza spoločnosť. Spätný odber je odobratie elektronického zariadenia a príslušenstva (kopírky, tlačiarne) od majiteľa na likvidáciu.

   

  12. Práva a povinnosti predávajúceho

  Predávajúci je povinný:

  Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

  Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

   

  13. Práva a povinnosti kupujúceho

  Kupujúci je povinný:

  Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. V prípade, že to vyžaduje predajný proces, potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na dodacom liste alebo inom dokumente, ktorý je na potvrdenie prevzatia tovaru určený. Pravidlo platí rovnako aj v prípade, že tovar je doručený formou prepravnej služby.

  Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci má taktiež právo na neprebratie objednaného tovaru alebo služby v prípade, že sa nejedná o špeciálnu objednávku.

   

  14. Záverečné ustanovenia

  Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu im porozumel a súhlasí s nimi. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho, riešia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.