0
  0
  Košík je prázdny

  Ochrana osobných údajov

  16.2.2021

  Naša spoločnosť si veľmi váži Vašu dôveru a kladie  veľký dôraz na ochranu Vašich údajov, vrátane údajov osobných, pri ich spracúvaní. Spoločnosť spracúva všetky osobné údaje výlučne v súlade s platnými právnymi predpismi, ktoré upravujú ich ochranu.

   

  1. Úvodné ustanovenia

  Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je spoločnosť H a S Nitra, spol. s r. o., so sídlom Široká 21, 949 05 Nitra, (ďalej len: "správca").

   

  Kontaktné údaje správcu:

  H a S Nitra, spol. s r. o., so sídlom Široká 21, 949 05 Nitra,
  IČO: 36 537 136
  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, Oddiel: Sro, Vložka: 12013
  Kontaktná osoba: Peter Funfálek, konateľ
  Email:
  has@has.sk

  Telefón: +421 37 6503 501-2

   

  Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobne (subjekte údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, či nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

   

  2. Účel spracovania

  Správca spracováva a uchováva osobné údaje, ktoré mu boli poskytnuté na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorý je vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle.

   

  Osobnými údajmi pre účel a zákonný dôvod spracovania sú najmä:

   

  • Meno
  • Priezvisko
  • Fakturačná adresa
  • Adresa na doručenie
  • Telefónny kontakt
  • E-mailová adresa
  • IBAN

  Odber informačných správ ohľadom servisu a prenájmu (napr. potvrdenie o odoslaní formulára) alebo obslužné emaily v objednaných platených službách (napr. zmluvné podklady, potvrdenie objednávky) nie je možné zrušiť, pretože sú súčasťou poskytovaných služieb.

   

  3. Spôsob spracovania

  S vašimi osobnými údajmi budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou slovenskou a európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky, ale aj manuálne spracovanie. Všetky údaje sú uložené a zabezpečené.  Taktiež všetci zamestnanci správcu sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom. Údaje nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ.

   

  4. Doba spracovania osobných údajov

  Vaše osobné údaje spracovávame počas vybavenia objednávky, alebo do doby kým neodvoláte svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje, spracovávane z dôvodu objednávky tovaru, alebo služby, budú uchovávané v našej spoločnosti 10 rokov od vystavenia faktúry v súlade so zákonom o dani z príjmov.

   

  5. Prenos osobných údajov

  Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime ich pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám, bez predchádzajúceho upozornenia, alebo Vášho súhlasu.

  Výnimkou sú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú doplnkové služby (prepravné spoločnosti, platobný styk...) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje môžeme poskytnúť v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

   

  Ide najmä o tieto spoločnosti:

  • za účelom doručenia tovaru zmluvnými dopravcami odovzdávame Vaše osobné údaje spoločnosti Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji.

  • za účelom vývoja a správy e-shopu www.has.sk a jeho nákupného procesu majú k Vašim osobným údajom prístup naši externí vývojári zo spoločnosti Cybersoft, s.r.o., 28. října 1851/84, Ostrava.

  • ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, údaje sa môžu poskytnúť orgánom činným v trestnom konaní.

  U všetkých týchto poskytovateľov požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

   

  6. Kamerový systém

  Aby sme mohli chrániť majetok v monitorovanom priestore ako aj osoby sa tam nachádzajúce, tak spracúvame osobné údaje v rozsahu obrazových snímok.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je oprávnený záujem sledovaný správcom a to právo na ochranu majetku a ochrana osôb nachádzajúcich sa v monitorovanom priestore. Lehota uchovávania osobných údajov spracovaných na tento účel je 14 dní. V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní.

   

  7. Práva dotknutej osoby

  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

  Právo na prístup – dotknutá osoba má právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má správca o dotknutej osobe k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako osobné údaje správca používa. Vo väčšine prípadov budú osobné údaje dotknutým osobám poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujú iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiadajú elektronickými prostriedkami, budú poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na opravu – správca je povinný zabezpečovať presnosť, úplnosť a aktuálnosť spracúvaných osobných údajov, ktoré má o dotknutých osobách k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými disponuje správca sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, má požiadať správcu, aby tieto upravil, aktualizoval alebo doplnil.

  Právo na výmaz – dotknutá osoba má právo požiadať o vymazanie osobných údajov, napr. v prípade, ak osobné údaje viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania.  Právo však správca posúdi z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napr. správca môže mať určité právne povinnosti, čo znamená, že nebude môcť žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností dotknutá osoba je oprávnená správcu požiadať, aby prestal používať jej osobné údaje. Napr. prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že jej osobné údaje môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že jej osobné údaje správca už nepotrebuje využívať.

  Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať správcu o prenos osobných údajov na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa týka len osobných údajov, ktoré správca získal na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je dotknutá osoba zmluvnou stranou.

  Právo namietať – dotknutá osoba má právo namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré je založené na legitímnych oprávnených záujmoch správcu. V prípade, ak správca nemá presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a dotknutá osoba podá námietku, správca nebude osobné údaje ďalej spracúvať.

  Právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy osobné údaje správca spracúva na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môže odvolať písomne alebo osobne. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré správca na jeho základe o dotknutých osobách spracúval.

  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa dotknutá osoba domnieva, že jej osobné údaje správca spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, môže podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. číslo: +421 2 3231 3214, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

   

  8. Kontaktné údaje správcu vo veci ochrany osobných údajov

  V prípade akéhokoľvek dotazu či požiadavky vo veci spracovania osobných údajov môže subjekt údajov využiť k tomu zriadenú emailovú adresu gdpr@has.sk