0
  0
  Košík je prázdny

  Reklamačný poriadok

  26.1.2021

   

  Tento reklamačný poriadok je vydaný k zabezpečeniu podmienok zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenia kupujúcim v zmysle zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OZ“ ) v znení neskorších predpisov.

   

  Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na nákup tovaru podnikateľmi, ktorí kupujú tovar v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho - podnikateľa týkajúce sa vád tovaru sú upravené v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.

   

  1. Miesto uplatnenia reklamácie

  Všetky reklamácie sa uplatňujú na adrese prevádzky - Široká 21, 949 05 Nitra.

  Pre registrovaných užívateľov odporúčame zadať reklamáciu elektronicky cez zákaznícky účet  vytvorený na webovej stránke spoločnosti HaS Nitra, a to v časti Reklamácie. Následne je užívateľ povinný doručiť reklamovaný tovar do sídla spoločnosti spolu s číslom reklamácie (RMA číslo), ktoré mu bolo pridelené pri zadaní elektronickej reklamácie. Okrem toho je nutné predložiť  tiež faktúru, dodací list, montážny list, záručný list a servisnú knižku t.j. doklady z ktorých je zrejmý spôsob nadobudnutia tovaru. Bez týchto dokladov záruka nebude uznaná a tovar nebude prevzatý do reklamácie.

  Náklady súvisiace s uplatnením reklamácie (balenie tovaru, doprava tovaru, pošta, ) do miesta vybavenia reklamácie znáša odberateľ.

   

  2. Základné podmienky uplatnenia reklamácie

  Ak sa vyskytne u zakúpeného tovaru v záručnej dobe vada, má kupujúci právo túto vadu reklamovať. Predávajúci je povinný prijať do reklamačného konania každú reklamáciu spotrebiteľa, ktorá spĺňa zákonom stanovené podmienky uplatnenia reklamácie.

  V zmysle ust. § 599 OZ vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu, to znamená reklamovať prvú zistenú vadu, ihneď po jej prejavení sa, aby bolo možné posúdiť mechanizmus vzniku vady, prípadne jej včasné odstránenie ak je to možné. Predmetný tovar musí prestať používať.

  Kupujúci je povinný dodržiavať stanovené podmienky pre používanie výrobku. Predávajúci nezodpovedá za zmeny vlastností tovaru, ktoré vznikli v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, závislého od intenzity, alebo nesprávneho používania či používania v rozpore s účelom na ktorý bol určený, nevhodnej či zanedbanej základnej údržby, mechanickým poškodením výrobku, či poškodenia hrubou silou, alebo nesprávneho zásahu zo strany kupujúceho, prípadne tretej osoby.

  Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má v zmysle § 622 OZ kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

  Ak vec nebola použitá, môže kupujúci namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti, výmenu súčasti v zmysle § 622 ods. 2 OZ; ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru, alebo závažnosť vady.

  Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť (za takúto sa považuje aj vada, ktorá nebola odstránená v lehote 30 dní) a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako bez vady, má v zmysle § 623 OZ kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak pre opätovné vyskytovanie sa vady po oprave, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, alebo pre väčší počet rôznych vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, ktoré inak nebránia riadnemu užívaniu veci má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.

  Ak vec predávaná za nižšiu cenu, ako je bežná cena má vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, má kupujúci v zmysle § 624 OZ namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

  Tovar k reklamácii kupujúci predkladá čistý. Predávajúci je oprávnený znečistený, mokrý, zapáchajúci alebo všeobecným hygienickým zvyklostiam odporujúci tovar odmietnuť prijať do reklamačného konania.

  V prípade, že súčasťou reklamovaného tovaru je aj neštandardné príslušenstvo, vždy musí byť dodané komplet balenie z dôvodu kompletného preverenia závady (napríklad napájací zdroj k tlačiarni a pod.).

  Pri osobnom odbere je nutné skontrolovať typ produktu a množstvo ihneď na mieste. Na dodatočnú reklamáciu sa neprihliada.

  Dopravca je zodpovedný za doručenie zásielky v nepoškodenom stave. Pokiaľ odberateľ pri prevzatí skonštatuje poškodenie balíka či originálnej pásky, resp. počet balíkov nesúhlasí s počtom balíkov na prepravnom liste, odberateľ je povinný spísať s dopravcom zápis o škode, prípadne odmietnuť prevziať zásielku ako celok a ďalej sa bude riešiť reklamácia už len medzi dopravcom a dodávateľom.

  V prípadne neúplnej zásielky odberateľ ihneď kontaktuje dodávateľa a oznámi mu ktorý produkt chýba. Po preverení skutočnosti v sklade zašle dodávateľ chýbajúci tovar na svoje náklady.

   

  3. Lehoty pre uplatnenie reklamácie

  V zmysle ust. § 620 a nasl. OZ je záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Výrobca môže stanoviť na záručnom liste dlhšiu záručnú dobu ako 24 mesiacov a vtedy bude platiť táto dlhšia lehota. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov. Záručná doba v trvaní 6 mesiacov sa vzťahuje na všetky žiarovky, výbojky a batérie.

  Na spotrebný materiál je poskytovaná záruka vyplývajúca z povahy tovaru. Náplne a tonery do tlačiarní je možné reklamovať ak kazeta nie je mechanicky poškodená a jej životnosť neuplynula. V prípade ak kazeta obsahuje menej ako 50% pôvodnej hmotnosti farbiva požadujeme k reklamácii výtlačok z vadnej kazety, ktorý dokumentuje závadu a podrobný popis závady.

  Na uplatnenú reklamáciu vydá predávajúci kupujúcemu doklad v zmysle ust. § 627 OZ a § 18 ods. 5 zák. č. 250/2007 Z.z. s vyznačením predmetu reklamácie, spôsobu riešenia reklamácie, doby trvania opravy, alebo iného riešenia. Predávajúci je povinný spotrebiteľa riadne informovať o podmienkach, spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

  Vybavením reklamácie sa v zmysle ust. § 2 písm. m) zák. č. 250/207 Z.z. rozumie ukončenie reklamačného konania:

  • odovzdaním opraveného výrobku

  • výmenou výrobku

  • vrátením kúpnej ceny výrobku

  • vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku

  • písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie

  Ak sa vybaví reklamácia opravou tovaru, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia práva na odstránenie vady do doby, kedy je kupujúci povinný tovar prevziať. Ako náhle kupujúci uplatní niektoré z práv zo zodpovednosti za vady, napríklad právo na opravu tovaru či zľavu, vykonal voľbu a uplatnil jedno z možných práv, je týmto prejavom vôle viazaný a nemôže voľbu uplatneného práva meniť, pokiaľ sa nedohodne s predávajúcim inak.

  Pokiaľ bude reklamácia vyriešená výmenou vadného tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru.

   

  4. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v nasledujúcich prípadoch:

  • stratou dodacieho listu alebo dokladu o kúpe

  • ak dňom prevzatia tovaru do opravy vypršala záručná doba

  • porušením ochranných pečatí a nálepiek alebo ich prelepením

  • ak bolo výrobné číslo odstránené alebo je nečitateľné

  • pokiaľ sa vada prejavuje len v software, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia

  • tovar bol poškodený živlami

  • pôsobením nevhodných pracovných podmienok (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.)

  • používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia

  • neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou

  • počítačovými vírusmi

  • použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a používanie repasovaných alebo plnených tonerov a cartridgov)

  • pripojením na nevyhovujúcu sieť

  • neodbornou dodatočnou montážou (demontážou) komponentov PC (platí pre montované PC)

  • poškodením tovaru kupujúcim počas prepravy

  • mechanickým poškodením zariadenia

  • ak počítač, notebook mobil, atď. obsahuje nelegálny softvér

   

  5. Záverečné ustanovenia

  Reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všetkých obchodných vzťahov, ktoré spoločnosť H a S Nitra, spol. s r. o. vytvára.

  Ustanovenia reklamačného poriadku nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom podpísania Zmluvy o obchodných vzťahoch. V prípadoch, kedy odberateľ neuzavrie s dodávateľom zmluvu o obchodných vzťahoch, a obchodný vzťah vznikne okamihom potvrdenia objednávky zo strany dodávateľa, odberateľ týmto momentom súhlasí s reklamačnými podmienkami dodávateľa.

  Dodávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Odberateľovi v prípade, ak Dodávateľ zistí, že výrobca, resp. distribútor reklamovaného tovaru, od ktorého Dodávateľ tovar kúpil, nie je schopný v dôsledku insolventnosti podniku (vyhlásenie konkurzu na majetok úpadcu, likvidácia podniku bez právneho nástupcu) vybaviť reklamácie v zmysle dojednaných obchodných podmienok. V takom prípade si Dodávateľ vyhradzuje právo reklamovaný tovar bez vybavenia reklamácie Odberateľovi vrátiť.