Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou H a S Nitra spol. s r. o. a kupujúcim. Všetky dodávky tovaru a služieb podliehajú obchodným podmienkam. Zákazník prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru, výrobkov, materiálov a služieb u predávajúceho a týmto aktom vstupujú pre neho do platnosti.

2. Kontaktná adresa a pracovná doba

Sídlo spoločnosti: H a S Nitra, spol. s r. o., Široká 21, 949 05 Nitra

Obchodné priestory, servisné stredisko, sklad: Široká 21, 949 05 Nitra

Tel./fax: +421 37 6503 501 - 2, +421 37 6510 094

Mobil: +421 903 423 192

Pracovná doba: Pondelok - Piatok: 8.00 hod. - 16.30 hod.

3. Dealer

Dealerom sa môže stať každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra ďalej len (OR), alebo živnostenským listom, kde má ako predmet podnikania uvedené „kúpa a predaj spotrebných materiálov, kúpa a predaj kancelárskej techniky“. Dealer nie je koncovým zákazníkom, ale predáva tovar ďalej tretím osobám.

Vzťah medzi distribútorom a dealerom sa riadi obchodnými podmienkami, reklamačnými a záručnými podmienkami a ak nie sú týmito dokumentmi upravené inak príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

4. Zákazník

Zákazníkom sa rozumie koncový užívateľ, ktorý nakupuje tovar výlučne pre svoju spotrebu.

5. Ceny tovarov

Ceny tovaru v dealerskom cenníku sú výhradne určené pre predajcov výpočtovej a kancelárskej techniky. Každý dealer má svoje vlastné prihlasovacie meno a heslo na internete, s ktorým si môže zakaždým prezrieť aktuálne ceny produktov.

Ceny sa môžu meniť aj bez predchádzajúceho upozornenia na základe denných zmien kurzov, nákupných podmienok, dostupnosti tovaru a pod.

6. Objednávanie tovaru

Objednávku možno doručiť:

 • osobne
 • telefonicky
 • poštou
 • faxom
 • e-mailom
 • e-shop

Na objednávke je potrebné uviesť skladové číslo objednávaného tovaru, množstvo, požadovaný termín dodania, spôsob dopravy, kontaktnú osobu a tel. číslo.

Dealer si je vedomý zodpovedností a možných následkov plynúcich zo zneužitia pridelených mien a hesiel ktoré dealer používa pre vstup do internetového obchodu.

Predávajúci môže na uskutočnené objednávky, ktoré boli zrealizované prostredníctvom internetového obchodu poskytnúť rôzne výhody (zľavy, darčeky, doprava zdarma a pod.).

Pre odoslanie tovaru ktorý je skladom v ten istý deň ako je prijatá objednávka je potrebné doručiť objednávku do 14.00 hod. Po doručení objednávky neskôr nevieme zaručiť, že balík bude odoslaný v ten istý deň. Doručenie spoločnosťou UPS je do 24 hod.

7. Finančné podmienky

Odber na hotovosť: každý nový dealer a zákazník nakupuje tovar na platbu vopred, alebo platbu v hotovosti.

Kreditný systém: umožňuje odber tovaru na faktúru so splatnosťou do výšky prideleného kreditu. Výška kreditu a splatnosť faktúr sa stanovuje a prehodnocuje podľa interných pravidiel na základe celkovej hodnoty odobraného tovaru a platobnej morálky partnera. Partnerovi je možné dočasne a na vopred stanovené časové obdobie navýšiť kredit pridelením dočasného kreditu, predovšetkým na pokrytie sezónneho nárastu obchodov. H a S Nitra, spol. s r. o. si vyhradzuje právo neprideliť kredit v prípade, ak existujú pochybnosti o plnení záväzkov odberateľa.

Platba vopred od partnera s prideleným kreditom môže byť v prípade:

 • opakované nedodržiavanie dohodnutej splatnosti faktúr
 • faktúry po splatnosti v čase novej objednávky
 • posledného nákupu zrealizovaného pred šiestimi mesiacmi
 • objednania tovaru, ktorý nie je bežne skladom (tovar na objednávku)

Obnovenie odobratého alebo neplatného kreditu závisí výhradne na rozhodnutí H a S Nitra, spol. s r. o.

Penalizácia: dealer a zákazník sa zaväzuje uhradiť faktúru v dohodnutej lehote splatnosti a zároveň súhlasí s tým, že v prípade nedodržania termínu platby mu môže byť fakturovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň oneskorenia.

Dátum úhrady: peňažný záväzok za prevzatý tovar je splnený pripísaním platenej sumy na účet predávajúceho, respektíve uhradením do pokladne predávajúceho.

8. Doklady

Pokladničný doklad: obsahuje všetky potrebné, zákonom dané náležitosti.

Faktúra: štandardne vystavená faktúra obsahuje všetky zákonné náležitosti. Odovzdáva sa pri osobnom odbere tovaru, alebo sa posiela spolu s tovarom. V prípade zmluvy o prenájme sa jedná o elektronickú faktúru.

Dodací list: je súčasťou dodávky a je na ňom uvedené množstvo a druh tovaru, prípadne výrobné a záručné čísla.

Záručný list: ak si to druh tovaru vyžaduje, je súčasťou dodávky a obsahuje výrobné číslo tovaru.

9. Odber a preprava tovaru

Osobný odber: tovar je možné vyzdvihnúť osobne v pracovných dňoch:

Pondelok - Piatok od 8.00 hod. - 16.30 hod.

Preprava tovaru:

 • rozvoz v rámci Nitry
 • prepravná spoločnosť UPS

Kontrola zásielky – pokiaľ kupujúci zistí nekompletnosť alebo poškodenie zásielky pri dodávke tovaru prostredníctvom prepravcu, musí túto skutočnosť vyznačiť na prepravnom liste, resp. spísať záznam o poškodení zásielky. Ak zásielku dostal nepoškodenú, ale v balení chýba tovar alebo je zamenený, musí uplatniť reklamáciu ihneď od prevzatia dodávky, inak sa dodávka považuje za kompletnú a bez chýb.

Vrátenie tovaru – tovar je možné vrátiť iba po vzájomnej dohode predávajúceho a kupujúceho.

Pozastavenie dodávok – dodávateľ môže zastaviť dodávanie tovaru dealerovi a zákazníkovi , ak má minimálne jednu faktúru po lehote splatnosti viac ako 5 dní, alebo má prekročený kreditný limit. Tovar je naďalej rezervovaný a môže ho dostať po úhrade príslušných faktúr, alebo po zmene kreditného limitu.

10. Cena za prepravu

Manipulačný poplatok:

 • osobný odber zdarma
 • rozvoz v rámci Nitry 1€ bez DPH

Prepravná spoločnosť UPS s doručením do 24. hod. od objednania:

 • do 150€ bez DPH 5€ bez DPH
 • nad 150€ bez DPH zdarma
 • nadrozmerný tovar (nad 15kg) a paletový odber sa účtuje individuálne a na základe dohody.

11. Spätný odber odpadu

Podľa § 54a ods. 14 a § 54c zákona 223/2001 Z.z. O odpadoch v znení neskorších predpisov naša spoločnosť H a S spol. s r. o. zabezpečuje spätný odber, ktorý je možné uskutočniť len na mieste kde sa nachádza spoločnosť. Spätný odber je odobratie elektronického zariadenia a príslušenstva (kopírky, tlačiarne) od majiteľa na likvidáciu.

12. Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo (ďalej všetko spoločne ako „osobné údaje“).

Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to na účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu. Ak kupujúci nezvolí inú možnosť, súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim tiež na účely zasielania informácií a obchodných oznamov kupujúcemu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v plnom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama o sebe znemožňovala uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vykonanej vo webovom rozhraní obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch. Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci ako spracovateľa poveriť tretiu osobu. Okrem osôb, ktoré prepravujú tovar, nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho poskytnuté tretím osobám.

Osobné údaje budú spracované počas doby neurčitej. Osobné údaje budú spracované v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

V prípade, že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ (čl. 9.5.) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho, alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovanie, môže:

 • požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie,
 • požiadať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav.

Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť. Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady nutné na poskytnutie informácie.

13. Súbory cookies

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie našej webovej lokality ukladáme niekedy na vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie. Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Naša web stránka používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení, posledných prezeraných produktov, pre lepšie prispôsobenie reklám záujmom návštevníkov a pre nevyhnutnú funkcionalitu web stránky. Súbory cookie môžete kontrolovať alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadača. Väčšina prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už vo úvodnom nastavení.

14. Práva a povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný:

Dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu. Zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR. Odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

15. Práva a povinnosti kupujúceho

Kupujúci je povinný:

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru. Nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho. V prípade, že to vyžaduje predajný proces, potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na dodacom liste alebo inom dokumente, ktorý je na potvrdenie prevzatia tovaru určený. Pravidlo platí rovnako aj v prípade, že tovar je doručený formou prepravnej služby.

Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. Kupujúci má taktiež právo na neprebratie objednaného tovaru alebo služby v prípade, že sa nejedná o špeciálnu objednávku.

16. Záverečné ustanovenia

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto obchodné podmienky prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu im porozumel a súhlasí s nimi. Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi zmluvnými stranami sa riadia právnymi predpismi SR. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a spotrebiteľom pri zásielkovom predaji sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitné predpisy. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa ustanovení uvedených v obchodných podmienkach predávajúceho, riešia sa príslušnými ustanoveniami Občianskeho alebo Obchodného zákonníka.

V Nitre 1. 1. 2017

 
 

 

 
 
Porovnať - 0 ks
 
 

 

 

 

  Kód Názov produktu Vaša cena    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naposledy navštívené

 
 
 
 

 

 
    Kód Názov produktu Vaša cena  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Prenájom
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Košík
0 položiek
 
0
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prihlásenie
 
  Registrácia   Nové heslo
 
 
 

 

 
 
 
 

K prevádzke nášho webu www.has.sk využívame takzvané cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme.